Persbericht: Nog meer transparantie bij de tweede publicatie van de samenwerkingen tussen de industrie en de organisaties en beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector

Bij de tweede publicatie van het platform betransparent.be, maken niet minder dan 198 ondernemingen hun samenwerkingen met beroepsbeoefenaars en organisaties uit de gezondheidssector openbaar: de ondernemingen lid van pharma.be (innovatieve geneesmiddelen), beMedTech (medische hulpmiddelen) en FeBelGen (generische en biosimilaire geneesmiddelen) hebben zich geëngageerd om transparant te zijn over de gegevens van 2016. De ondernemingen lid van Bachi (voorschriftvrije geneesmiddelen) vervoegen zich bij de volgende publicatie.

België gaat als één van de eerste Europese landen voor een volledige en intersectorale transparantie via een centraal platform. betransparent.be werd gecreëerd in 2015 door 27 organisaties1 uit de Belgische gezondheidssector. Zij gingen vrijwillig het engagement aan om de samenwerkingen tussen de farmaceutische en medische hulpmiddelen ondernemingen enerzijds, en de organisaties en beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector, anderzijds, openbaar te maken. Dit vormt een krachtig signaal dat zal leiden naar meer transparantie in de hele sector.

Verschillende vormen van samenwerking

De hogervermelde 198 farmaceutische en medische hulpmiddelen hebben in 2016 169.715.284 euro geïnvesteerd in hun samenwerking met Belgische beroepsbeoefenaars en organisaties uit de gezondheidssector. Deze samenwerkingen, onontbeerlijk om kwaliteitsvolle zorg te kunnen waarborgen, nemen verschillende vormen aan:

  1. Onderzoek & Ontwikkeling, waaronder investeringen in klinische studies in Belgische ziekenhuizen (102.869.363 euro, 61% van het totaalbedrag).
  2. Tegemoetkomingen in de deelname aan of de organisatie van wetenschappelijke manifestaties in het kader van permanente vorming en bijscholing van gezondheidszorgbeoefenaars (31.994.180 euro, 19% van het totaalbedrag).
  3. Toelagen en schenkingen die de gezondheidszorg ondersteunen (22.249.930 euro, 13% van het totaalbedrag).
  4. Dienstverlening: vergoedingen voor consultancy diensten, wetenschappelijke lezingen en deelnames aan wetenschappelijke adviesraden (12.601.812 euro, 7% van het totaalbedrag).

Het totale bedrag kan als volgt worden opgesplitst tussen de verschillende betrokken sectoren van de industrie:

taart 1 nl
De investering in de verschillende vormen van samenwerking varieert sterk van de ene sector tot de andere. Onderstaande grafieken geven, per vorm van samenwerking, de investering weer eigen aan elke sector:

taart 2 nl

Meer gezondheidszorgbeoefenaars kiezen voor transparantie

Het platform betransparent.be werd niet alleen gecreëerd door de industrie, maar eveneens door 23 verenigingen van gezondheidszorgbeoefenaars. Zij staan volledig achter het project en geven zo een krachtig signaal dat zal leiden tot meer transparantie in de gezondheidssector. Om de gegevens op naam te mogen publiceren, is de medewerking vereist van de betrokken individuele gezondheidszorgbeoefenaars. In het kader van de wetgeving op de privacy dienen zij immers vooraf aan de ondernemingen hun goedkeuring te geven om de gegevens die op hen betrekking hebben nominatief te kunnen publiceren. Bij deze twee publicatie op betransparent.be, hebben meer dan 3.500 zorgverstrekkers ingestemd met de publicatie van hun persoonsgegevens, dat is 17% meer ten opzichte van de eerste publicatie in 2016. Dit is een mooie vooruitgang waarop de hele sector trots mag wezen. De gegevens van de zorgverstrekkers die verkozen om geen details bekend te maken, worden gegroepeerd weergegeven om de publicatie van het totaalbedrag mogelijk te maken.

Samenwerking leidt tot medische vooruitgang in het belang van de patiënt

Frequente contacten en goede samenwerkingen tussen ondernemingen en organisaties en beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector zijn onontbeerlijk voor een kwalitatieve gezondheidszorg. Het samenbrengen van enerzijds de expertise, kennis en praktijkervaring van gezondheidszorgbeoefenaars en anderzijds de inzichten van ondernemingen over nieuwe geneesmiddelen en nieuwe medische hulpmiddelen die volop in ontwikkeling zijn, is van onschatbare waarde voor medische vooruitgang en voor een betere zorgverlening aan patiënten.

Transparantie voortaan een wettelijke verplichting  

België gaat als één van de eerste Europese landen voor een volledige en intersectorale transparantie via een centraal platform. De gegevens die vandaag openbaar zijn gemaakt op betransparent.be werden vrijwillig bekendgemaakt door de ondernemingen en de betrokken gezondheidszorgbeoefenaars. Een wettelijk kader is evenwel nodig om dit initiatief uit te breiden naar alle betrokken actoren van de gezondheidszorg. De wetgever heeft dan ook de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid2 afgekondigd waarin er een hoofdstuk “Sunshine Act” is opgenomen die de wettelijke basis vastlegt voor de transparantieplicht. Deze wet is op 23 juni 2017 in werking getreden3. De gegevens van 2016 zijn aldus de laatste die op een vrijwillige basis worden gepubliceerd. De publicatie van de gegevens van 2017 (eind juni 2018) zal immers reeds gebeuren volgens het nieuwe wettelijke kader.

Voor meer informatie : woordvoerder betransparent.be :
Dr. Thomas Orban: T. 0475/90.29.26

__________________________

1 De 27 verenigingen die lid zijn van betransparent.be zijn de volgende: AFITEB, APB, AUVB, AXXON, BACHI, beMedTech, BVAS, BVZA, Domus Medica, FBP, FeBelGen, Formavet, GBS, IPSA, Kartel, Mdeon, NVGV, OPHACO, pharma.be, SSMG, SSPF, SVH, UCBA, UPV, VBT, VDV, VVZ.
2 Belgisch Staatsblad van 27 december 2016.
3 Koninklijk besluit van 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act, B.S. 23 juni 2017.